Menu Zamknij

Informacje o Bibliotece

Budynek Biblioteki


Informacje ogólne

Biblioteka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uczelni. Misją biblioteki jest wspieranie procesu dydaktycznego i naukowo-badawczego Uczelni poprzez zapewnienie dostępu do źródeł informacji, niezbędnych do realizacji tych procesów, a także udział w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności studentów w zakresie wyszukiwania i korzystania z wszelkiego rodzaju potrzebnych informacji. Biblioteka rozpoczęła działalność w roku akademickim 1998/1999. Obecnie mieści się w budynku przy ulicy Czarnieckiego 16. Dysponujemy księgozbiorem liczącym ponad 70 000 vol., pochodzącym z zakupów bieżących, darowizn od osób prywatnych i różnych instytucji oraz z wymiany międzybibliotecznej. Z profilu Biblioteki PANS w Jarosławiu wynika jej podstawowe zadanie, jakim jest możliwie kompletne zbieranie najważniejszych publikacji ukazujących się w Polsce (związanych z prowadzonymi kierunkami studiów). Księgozbiór kompletowany jest w kilku egzemplarzach, jest stale aktualizowany i obejmuje literaturę obowiązkową oraz zalecaną. Tytuły publikacji i ich liczba ustalane są w porozumieniu z pracownikami dydaktycznymi.

W strukturze Biblioteki znajdują się następujące agendy:

  • Wypożyczalnia
  • Czytelnia Ogólna
  • Informacja Naukowa
  • Czytelnia Czasopism
  • Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Językowego
  • Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
  • Gromadzenie i Opracowanie Zbiorów

WYPOŻYCZALNIA

W Wypożyczalni czytelnik poprzez katalog księgozbioru znajduje interesujące go książki, rezerwuje i wypożycza je na zewnątrz. Użytkownik może złożyć zamówienie po wyczerpaniu wszystkich egzemplarzy interesującego go tytułu. Karta biblioteczna jest dokumentem identyfikującym czytelnika i musi być okazywana każdorazowo przy wypożyczaniu i ewentualnej prolongacie. Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów określa regulamin.

Z Wypożyczalni mogą korzystać:

Grupa użytkowników Liczba egzemplarzyTermin zwrotu
Pracownicy PANS w Jarosławiu 25 egz.1 sem.
Studenci PANS w Jarosławiu 10 egz.4 tyg.
Studenci PANS dwóch kierunków studiów 20 egz.4 tyg.
Studenci PANS na ostatnim roku studiów 20 egz. 4 tyg.
Słuchacze studiów podyplomowych 5 egz.4 tyg.
Studenci z wymiany zagranicznej 5 egz.4 tyg.
Osoby zatrudnione na umowę cywilnoprawną 5 egz.1 sem.
Osoby spoza Uczelni 5 egz.4 tyg.
Każdy Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu książek. Istnieje możliwość prolongaty książek na okres 2 tygodni.

CZYTELNIE

Stos dokumentów

Czytelnia Ogólna

W Czytelni Ogólnej czytelnik, po okazaniu ważnej karty bibliotecznej, korzysta z księgozbioru Czytelni na miejscu na zasadzie wolnego dostępu do półek oraz z magazynu Czytelni po wcześniejszym zarezerwowaniu danego egzemplarza.

Czytelnia Czasopism

W Czytelni Czasopism użytkownicy mają wolny dostęp do bieżących numerów czasopism, natomiast z czasopism z lat ubiegłych można korzystać na zasadzie wcześniejszego zamówienia złożonego dyżurującemu bibliotekarzowi na rewersie. Rewersy realizowane są na bieżąco. Biblioteka prenumeruje około stu tytułów czasopism (krajowych i zagranicznych).

Znak drogowy (rondo)

WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA

Biblioteka PANS sprowadza książki oraz kserokopie konkretnych artykułów w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych na potrzeby pracowników dydaktycznych i studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu. Wypożyczenia takie dotyczą tych dokumentów, których nie ma w bibliotekach Jarosławia. Warunkiem skorzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej jest uzyskanie karty bibliotecznej w Wypożyczalni.
zobacz więcej

Stos książek

GROMADZENIE ZBIORÓW

Zachęcamy wszystkich pracowników Uczelni do współpracy w zakresie polityki gromadzenia zbiorów i do składania zamówień dotyczących kupna książek oraz na prenumeratę czasopism (krajowych i zagranicznych). Zamówienia takie będą stanowiły ważną pomoc w uzupełnianiu zbiorów o aktualną literaturę niezbędną w realizacji procesu naukowo-dydaktycznego w naszej Uczelni. Propozycje zakupów można przekazać Bibliotece po zalogowaniu się na swoje konto czytelnika lub za pomocą formularza (patrz poniżej)

Zrzut ekranu

Klawiatura

Komputeryzacja

Komputeryzacja biblioteki prowadzona jest w oparciu o program SOWA. Biblioteczna baza danych obejmuje całość księgozbioru znajdującego się w bibliotece. Czytelnicy mogą również przeglądać katalog dostępny w sieci Internet, a także dokonywać rezerwacji i zamawiania publikacji osobiście w Wypożyczalni jak i przez Internet. Wprowadzane są również spisy treści do opisów publikacji, dzięki czemu czytelnik ma możliwość wstępnego zapoznania się z zawartością książek zgromadzonych w bibliotece. System SOWA został zintegrowany z Systemem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, dzięki temu nowa legitymacja elektroniczna pełni funkcję karty bibliotecznej.

Skip to content