Menu Zamknij

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej e-biblioteka.pwste.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-0305
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-10

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • serwis nie posiada mapy strony, wyszukiwarka odnosi się do zasobów cyfrowych biblioteki dostępnych w odrębnym serwisie One Drive,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak etykiet opisowych,
 • brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,
 • brak udogodnień dla osób niewidzących/niesłyszących i niedowidzących/niedosłyszących w załączonych plikach multimedialnych – pliki te podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie przed 23 września 2020 roku.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • wersję negatywową
 • wersję w odcieniach szarości,
 • możliwość zmiany rozmiaru i stylu czcionki,
 • wyróżnienie odnośników/przekierowań,
 • korzystanie ze standardowych skrótów klawiaturowych
 • podświetlane linki,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-0803.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz na podstawie narzędzia do oceny strony http://checkers.eiii.eu, z którego wynika, że strona internetowa Biblioteki PANS w Jarosławiu spełnia wymagania w 97,48%

Skróty klawiaturowe

Na stronie e-biblioteka.pwste.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Jacek Szczypta. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
e-mail: jacek.szczypta@pwste.edu.pl
telefon: 16 624 40 88.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wykaz budynków należących do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu znajduje się na stronie deklaracji dostępności PANS w Jarosławiu.

Skip to content